(1) Himpunan Pantun.

 • Abdul Karim Ahmad 1964. Pantun Berkait.   
       Singapura:Malaysia Publications Ltd.
 • Abdul Karim Sharif 1970. Pantun Melayu
       K.Lumpur: Longman.
 • Abdul Samad Ahmad t.t Pantun Bunga Rampai, Kelang.
 • Ahmad Balji (peny.) 1961. Pantun. Singapura: 
       Pustaka Geliga Ltd.
 • Alias Yunus 1966. Pantun Melayu Sastera Rakyat
       Federal Berhad.
 • Alisjahbana, Sutan Tadir Ali 1969. Puisi Melayu Lama
       Petaling Jaya: Zaman Baru ltd.
 • Daillie, Francois-Rene 1988. Alam Pantun Melayu: 
       Studies on the Malay Pantun
  . K.Lumpur:
       Dewan bahasa dan Pustaka.
 • Haji Hashim Haji Abd Hamid 2001. Lanang Beladu 
       Lanang:Pengantar dan Koleksi Pantun Brunei

       Jabatan Kesusasteraan Melayu, 
       Universiti Brunei Darussalam.
 • Hamilton,A.W. 1959. Malay Pantuns. Singapore: 
       Singapore University Press.
 • Khadijah Hashim 808 Pantun Baru. K.Lumpur: 
       ‘K’ Publishing Sdn Bhd.
 • Kurik Kundi, Merah Saga: Kumpulan Pantun Lisan 
       Malaysia
  .1992. K.Lumpur:
  Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Mohd Ali Hitam 1967. Meninjau Pantun Melayu Lama 
       (di pendalaman Dungun). K.Lumpur: 
       Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Mohd Taib Osman (peny.)1975. Warisan Puisi Melayu.
       K.Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
 • Mohd Yusof Arshad 1961. Pantun. K.Lumpur: 
       Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Overbeck,H. 1922, “The Malay Pantun” dlm. JSBRAS, 
       85 hal. 4-28. 
 • Pantun Pilihan 1988. K.Lumpur: Dewan Bahasa 
       dan Pustaka.
 • Pantun Melayu 1984. Jakarta: Balai Pustaka.
 • Sekalung Budi Seuntai Bahasa 1990. K.Lumpur: 
       Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Wilkinson, R.J. & Winstedt, R.O. 1961. Pantun Melayu.
       Singapura: Malaya Publishing House.
 • Zainal Abidin Bakar (peny.) 1983. Kumpulan Pantun
       Melayu
  . K.Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 • Karya Agung: Pantun Melayu Buku koleksi pantun Melayu
       susunan Dr. Harun Mat Piah dan diterbitkan oleh
       Yayasan Karyawan pada tahun 2002.

 

(2) Kajian Pantun

 • Abdullah Sidek 1958. “Orang Melayu dengan Pantunnya”,
       dlm Dewan Bahasa, Dis. Hal 589-595.
 • Harun Mat Piah 1989. Puisi Melayu Tradisional:
       Satu Perbincangan Genre dan Fungsi
  . K.Lumpur:
       Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Mohd Taib Osman 1968. “Pantun, Syair dan Sajak dari
       Segi Pandangan Diakronis dan Sinkronis
  ”, dlm. 
       Penulis 2, hal. 1-14.
 • Mohd Fauzi Abdullah 1998. “Pantun: Satu Analisis 
       Semiotik
  ”, dlm Dewan Sastera. Feb: 7-13.
 • Mohamad Azmi Abd Rahman 1998. “Simbolisme dalam
       Pantun Percintaan Melayu
  ”,Dewan Sastera. Feb:
       13-20.
 • Mohamad Shahidan 1998. Perniagaan: Satu Cerminan 
       dalam Pantun Melayu
  ”, dlm Dewan Sastera. Feb:
       20-24.
 • Muhammad Hj Salleh 1980. “Preliminary Notes on the
       Esthetics of the Malay Pantun
  ”,dlm. Jurnal Budaya
       Melayu no. 4. hlm. 70-78.
 • Nik Safiah Karim & Siti Aishah Mat Ali 1993. “Unsur Padi
       dalam Pantun
  ”, dlm. Nik Safiah Karim (peny.)
       Segemal Padi, Sekunca Budi: Ke arah Menghayati
       Budaya Padi. K.Lumpur: Akademi Pengajian Melayu,
       Univ Malaya.
 • Omardin Haji Asha’ari 1961. Kajian Pantun Melayu
       Singapura: Malaya Publishing House.
 • Overbeck,H. 1914. “Rejang in Malay Pantuns’, dlm.
       JSBRAS, 67 hal. 219-220.
 • Sim, Katherine 1957. “A Simple Introduction to the
       Enjoyment of the Pantun
  ”,dlm. Flowers of the Sun,
       Singapore: Eastern University Press.
 • Siti Zaleha M.Hashim 1998. “Pantun Khadijah Hashim:
       Segar dan Asli
  ”, dlm Dewan Sastera. Feb: 24-25.
 • Tenas Efendy 1990. Kelakar dalam Pantun Melayu:
       Tinjauan Singkat
  .Yogyakarta:Bayu Indra Grafika.
 • Thomas, Philip L. 1979. “Syair and Pantun Prosody”, 
       dlm Indonesia, No. 27-28: 51-63.
 • Wan Ab Kadir Wan Yusoff (peny.) 1996. Pantun:
       Manifestasi Minda Masyarakat
  .K.Lumpur: 
       Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

 

(3) Tesis:

 • Mohd Azmi Ab.Rahman 1991. "Simbolisme dalam Pantun
       Melayu
  ." Tesis untuk Ijazah Sarjana, Jabatan
       Pengajian Melayu, Univ Kebangsaan Malaysia.
 • Zainulabidin Awang Bungsu 1993. "Kajian dan Himpunan
       Pantun Melayu Brunei Darussalam
  " Latihan Ilmiah,
       Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei
       Darussalam.
 

Laman web ini disedia dan diselenggarakan oleh :
Sekretariat Pantun Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. http://pantun.usm.my